Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL lên Apache Windows

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Apache trên Windows, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Giải nén file đính kèm sẽ được hai file certificate.crt và cabundle.crt

– Tải hai file này lên server, đưa vào trong thư mục C:\ssl (đây là thư mục bạn đã tạo ra để chứa CSR và private key).

– Lúc này trong thư mục C:\ssl sẽ có các file private.key, certificate.crt, cabundle.crt

Bước 2: Mở file cấu hình của Apache

(thường là C:\apache2\conf\httpd.conf hoặc C:\apache2\conf.d\ssl.conf), tìm và sửa đoạn cấu hình sau:

SSLCertificateFile C:\ssl\certificate.crt
SSLCertificateKeyFile C:\ssl\private.key
SSLCACertificateFile C:\ssl\cabundle.crt


Bước 3: Lưu lại và restart lại Apache.
Top