Hướng dẫn tạo CSR trên Apache Linux/Unix

Để có thể tạo cert trên Linux, cần mở một kết nối SSH đến server bằng user root. Từ shell, tuần tự thực hiện các bước sau:

Tạo thư mục chứa private key và public key (CSR):
Chạy lệnh (Nếu trên server đã có thư mục này rồi thì bỏ qua lệnh này):
mkdir /usr/local/ssl
Chạy tiếp lệnh:
mkdir /usr/local/ssl/certificate
Tiếp theo, chạy lệnh sau:
openssl genrsa -out /usr/local/ssl/certificate/private.key 2048
Tiếp theo, chạy lệnh sau:
openssl req -new -sha256 -key /usr/local/ssl/certificate/private.key -out /usr/local/ssl/certificate/certreq.csr

Cần lưu ý các thông tin sau:
– Country code: Nhập VN bằng chữ in hoa
– State: Nhập Ha Noi hoặc Ho Chi Minh
– Locality: Nhập Ha Noi hoặc Ho Chi Minh
– Company (hay Organization): Nhập vào tên công ty bằng tiếng Anh, giống y như trong giấy phép DKKD
– Organization Unit: Nhập IT Department
– Common name: Nhập domain muốn cài SSL

Nếu hệ thống có hỏi thêm các thông tin: email, optional company name, hay password thì bỏ qua bằng cách nhấn Enter.

Sau khi thực hiện xong, lúc này trong thư mục /usr/local/ssl/certificate sẽ có hai file là private.key certreq.csr. Bạn dùng file certreq.csr để đăng ký kích hoạt SSL. Bạn cũng cần lưu trữ thư mục này (có chứa private key) để có thể cài đặt chứng thư số SSL sau khi nhận được từ CA.
Top