Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), bạn thực hiện như sau:

1, Login vào server với quyền Administrator.

2, Chọn mục Tools > Internet Information Services (IIS) Manager

Picture1-1.png

3, Chọn mục Server Certificates

Picture2-1.png

4, Từ khung bên phải, chọn mục Create Certificate Request

Picture3-1.png

5, Nhập vào đầy đủ các thông tin trong màn hình CSR:

Picture4-1-768x591.png

Common Name: Nhập vào tên miền chính của chứng chỉ số. Lưu ý chỉ nhập tên miền (ví dụ mail.company.com), không nhập https://

Organization: Nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD

Organizational Unit: Nhập vào phòng ban quản lý chứng chỉ (ví dụ: IT Department)

City/Locality: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ha Noi hoặc Ho Chi Minh)

State/province: Nhập vào tỉnh thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Noi hoặc Ho Chi Minh)

Country/region: Chọn quốc gia nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Viet Nam (VN))

6, Chọn Next > chọn 2048 từ danh sách Bit Length

Picture5-1-768x582.png

7, Chọn Next > chọn đường dẫn và tên file để lưu CSR. Ví dụ certreq.csr.

Picture6-1-768x413.png

8.Chọn Finish
Top