Phân biệt UCC, SAN, Multi-domain SSL

Cả 3 cách gọi trên đều là một. Ám chỉ các loại SSL được sử dụng nhiều Domain (FQDN).
Có nhiều cách gọi khác như: UC/SAN, UCC/SAN, Mutil-Domain SSL, UC Certificate hay chứng chỉ UC.
Top