Tính năng SGC là gì?

SGC là viết tắt của (Server Gated Cryptography) là tính năng bảo mật khi so sánh và lựa chọn các loại chứng chỉ số với nhau.

SGC hỗ trợ tính tương thích chứng chỉ tới hơn 99,9% trình duyệt web trên thế giới.

Các trình duyệt web đã quá cũ có thể sẽ hiển thị lỗi SSL khi vào website của bạn nếu không có tính năng này.
Top